Poziv na dostavu ponuda

25.03.2021.

CESTE JASTREBARSKO d.o.o. kao naručitelj radova objavljuju slijedeći poziv na dostavu ponuda:

Naručitelj: CESTE JASTREBARSKO d.o.o.
Adresa naručitelja: 10450 Jastrebarsko, Dr. F. Tuđmana 47.
Oznaka/broj: JN-13/2021
Naziv: Izvođenje radova na frezanju postojećih kolničkih konstrukcija
Vrsta ugovora: Izvođenje radova
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 250.000,00 kuna
Datum objave na web stranicama: 25. ožujka 2021.
Rok za dostavu ponuda: 01. travnja 2021., 12:00 sati
Propis: Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Način dostave ponuda: Preporučenom poštanskom pošiljkom, osobno ili putem elektroničke pošte na adresu: nabava@ceste-jastrebarsko.hr

Dokumentacija o nabavi:
Poziv na dostavu ponuda (pdf)

Prilozi:
Ponudbeni list (pdf)
Troškovnik (pdf)
Izjava (pdf)
Prijedlog ugovora (pdf)