Ostale usluge i djelatnosti

Osim poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog i okolnih naselja trgovačko društvo CESTE JASTREBARSKO d.o.o. obavlja i poslove iz područja niskogradnje koji se odnose na izvođenje strojno zemljanih radova (iskopi, nasipi, poravnavanja) i gradnju prometnica (ceste, nogostupi, parkirališta) te isključivo za potrebe Grada Jastrebarskog poslove postavljanja vertikalne signalizacije i izrade horizontalne signalizacije.

Pored gore navedenih poslova trgovačko društvo CESTE JASTREBARSKO d.o.o. obavlja i poslove upravljanja sa saniranim i zatvorenim odlagalištem otpada »Božićka« u Jastrebarskom koji se sastoje od održavanja (ispuštanje procjedne vode iz lagune, odmuljivanje i čišćenje piezometara, čišćenje i održavanje kanala te košnja i hortikulturno održavanje) i monitoringa (kontrola emisija tvari u zrak, kontrola ispravnosti vode, praćenje meteoroloških podataka, kontrola tla i slijeganja) putem ovlaštenih laboratorija.