Održavanje nerazvrstanih cesta

Ljetno održavanje

CESTE JASTREBARSKO d.o.o. na području Grada Jastrebarskog održavaju 246 km nerazvrstanih cesta.

Radovi ljetnog održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćaju redovno održavanje te hitne intervencije (izvanredno održavanje).

Redovno održavanje obuhvaća čišćenje putnih oborinskih kanala, malčiranje zelenih pasica uz pojas nerazvrstanih cesta, orezivanje krošanja stabala koje smetaju za normalno prometovanje svih dimenzija i vrsta vozila, sanaciju bankina uz s l a stroj asfaltne prometnice, te sanaciju makadamskih puteva.

Hitne intervencije (izvanredno održavanje) obuhvaćaju sanaciju nerazvrstanih cesta nastalih uslijed vremenskih nepogoda i/ili pojavljivanja udarnih rupa uslijed slijeganja stabilizacijske površine nosivog sloja prometnice, sanaciju neprohodnih putnih kanala i ostalih zahvata koji se ne mogu predvidjeti redovnim planom održavanja nerazvrstanih cesta.

CESTE JASTREBARSKO d.o.o. obavljaju i poslove nabavke i postavljanja vertikalne signalizacije te putem kooperanata poslove izrade horizontalne signalizacije.

Cilj upravljanja kvalitetom Opis/plan djelovanja
Podizanje kvalitete i tehničkih karakteristika nerazvrstanih cesta Kamioni, strojevi, ručni rad djelatnika s potrebnim alatima
Ravnomjerni razvoj svih dijelova gradskog područja Kamioni, strojevi, ručni rad djelatnika s potrebnim alatima
Održavati sve nerazvrstane ceste u funkcionalnom stanju Kamioni, strojevi, ručni rad djelatnika s potrebnim alatima

Zimska služba

CESTE JASTREBARSKO d.o.o. na području Grada Jastrebarskog u režimu zimske službe održavaju 222 km nerazvrstanih i lokalnih cesta. Zimska služba provodi se u periodu od 15.11. - 15.04. prema Izvedbenom programu održavanja nerazvrstanih i lokalnih cesta u zimskom razdoblju na području Grada Jastrebarskoga.

Izvedbenim programom su pobliže definirani organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe, raspored mjesta stalne pripravnosti, karta cestovne mreže, raspored mehanizacije, opreme i materijala za posipivanje i potrebne radne snage, raspored dežurstva, nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega te druga pitanja važna za efikasno obavljanje poslova zimske službe.

Zimskoj službi svake godine prethode pripremni radovi koji obuhvaćaju: pripremu mehanizacije, prometne signalizacije i opreme, posipnog materijala, pripremu cesta i njihovog neposrednog okoliša putem postavljanja dopunske prometne signalizacije, postavljanje snježnih kolaca, postavljanje naprava za zaštitu od zapuha te osposobljavanje i stručno usavršavanje radnika koji sudjeluju u obavljanju poslova zimske službe.

Za provođenje poslova zimske službe CESTE JASTREBARSKO d.o.o. iz svog voznog parka koriste dva kamiona, tri traktora i dva rovokopača-utovarivača (kombinirke) koji su posebno prilagođeni i opremljeni za stavljanje u funkciju zimske službe (ralice i posipači).

Radi što veće efikasnosti u provođenju poslova zimske službe svake se godine putem postupka jednostavne nabave angažiraju i kooperanti koji obavljaju poslove zimske službe na pojedinim dijelovima prigradskih naselja.

Cilj upravljanja kvalitetom Opis/plan djelovanja
Redovito odvijanje prometa i sigurnost građana Kamioni, strojevi, ručni rad djelatnika s potrebnim alatima