Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13, 85/15).

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti, odnosno javnopravno tijelo mora posjedovati U materijaliziranom obliku.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Pristup informaciji omogućuje se:

 • objavljivanjem informacija na lako pretraživ način na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti
 • objavljivanjem dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću
 • davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
  • neposrednim davanjem informacije
  • davanjem informacije pisanim putem
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
  • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje. Službenik za informiranje:

Marina Vučina

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

 • telefonom na broj: +385 (0)1 6283 807, +385 (0)1 6283 808
 • telefaksom na broj: +385 (0)1 6283 858
 • elektroničkom poštom na adresu: pristupinfo@ceste-jastrebarsko.hr
 • poštom na adresu sjedišta: CESTE JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, 1045 Jastrebarsko
 • usmeno u sjedištu trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. na gornjoj adresi.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7.00 do 15.00 sati.

CESTE JASTREBARSKO d.o.o. imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije korisniku prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 12/14, 15/14). Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca:

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama: